Najczęściej zadawane pytania

W każdym zawodzie kurs pierwszej pomocy jest zalecany, natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami do odbycia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej zobowiązani są: nauczyciele (§21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) oraz wyznaczeni pracownicy w zakładzie pracy na podstawie art. 209’ § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Warto wspomnieć, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz powiązane rozporządzenie określają zasady działania jednostek współpracujących z systemem, w tym odbywania kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy przez „służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”.
Można wobec tego wysnuć wniosek, że przedstawiciel służb, które powinny być pierwsze na miejscu zdarzenia powinien znać zasady ratowania życia przynajmniej w podstawowym zakresie.
Nasze szkolenia są przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych i społecznych, od przedszkolaków, uczniów i studentów po osoby starsze i niepełnosprawne (w tym głuchonieme i niewidome) oraz przedstawicieli różnych zawodów i funkcji czyli m. in. rodziców, opiekunów, nauczycieli, kierowców, służby mundurowe, pracowników fizycznych i biurowych z podziałem tematycznym na grupy, ponieważ należy zauważyć, że każda grupa odbiorców wymaga innego języka komunikacji oraz innego zakresu szkolenia.
Długość trwania szkolenia zależy od rodzaju wybranego kursu. W pakietach dla dzieci i młodzieży przewidziane są pakiety krótsze i skompresowane (1,5-5h edukacyjnych), natomiast dla młodzieży starszej i dorosłych szkolenie podstawowe w założeniu trwa 8h edukacyjnych, chyba, że zamawiający oczekuje pakietu rozszerzonego np. do 10, 12, 14, 16, 20 lub nawet 30 godzin w zależności od formy zajęć i oczekiwań klienta.
Każdy kurs kończy się wystawieniem certyfikatu, lub zaświadczenia, w zależności od rodzaju szkolenia (nie dotyczy szkoleń dla dzieci). W podstawowym pakiecie 8h i szerszych, dla każdego uczestnika wystawiamy ewidencjonowany certyfikat w języku polskim i angielskim z tematyką szkolenia (lub zaświadczenie w skrajnej sytuacji, kiedy uczestnik nie zda egzaminu).
Ogólnie przyjęta norma ważności certyfikatu pierwszej pomocy wynosi 2 lata, co jest związane z koniecznością utrwalania umiejętności oraz aktualizacji wiedzy wobec nowych wytycznych.
Prowadzimy także szkolenia indywidualne a cena jest zależna od miejsca szkolenia i ilości osób uczestniczących i jest podawana indywidualnie w trakcie rozmowy.
Podstawowa różnica przy szkoleniu indywidualnym, to mniejsza ilość uczestników, co przekłada się na skrócenie czasu szkolenia i zwiększenie efektywności, lecz także na zwiększenie ceny za szkolenie.
Typowa grupa szkoleniowa powinna się mieścić w granicach 5 - 16 osób, lecz dzięki doświadczeniu trenera w określonych sytuacjach można grupę powiększyć do ok. 20 osób, jednak przekroczenie tej liczby wpływa negatywnie na efekty szkolenia i pogorszenie zdolności przyswajania wiedzy a skuteczna realizacja jest możliwa dopiero przy zapewnieniu 2 ratowników.
Dla pracowników firm, nie tylko prowadzimy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, lecz także analizujemy potencjalne zagrożenia i wypadki w miejscu pracy a także możemy zweryfikować wyposażenie apteczki zakładowej oraz porównać i omówić działanie zakładowego defibrylatora AED, jeśli jest dostępny.
Tak. Szkolenia prowadziliśmy w różnych miejscach, jak np. sala konferencyjna, remiza, klasa, mieszkanie, kawiarnia a nawet w plenerze. Ważne jest, aby uczestnicy nie czuli dyskomfortu podczas szkolenia a przeprowadzenia szkolenia potrzebujemy jedynie miejsc do siedzenia dla uczestników oraz kawałek podłogi do ćwiczeń praktycznych i ewentualnie prąd pod kątem prezentacji multimedialnej.
W każdym zakładzie, lub oddziale powinno być przeszkolonych tyle pracowników, by zapewnić udzielenie pierwszej pomocy wszystkim pracownikom. Czyli warto założyć, że jeden pracownik może pójść na urlop a drugi może ulec wypadkowi, więc potrzebny by był trzeci, który tej pomocy udzieli, lub nawet dwóch. Czyli patrząc praktycznie powinno być przeszkolonych co najmniej 3 pracowników w placówce, lub więcej.